Úterý 6/10/2015

Existence č. 4/2015: Tajní a represe

Toto číslo anarchistické revue Existence reaguje na vlnu represí vůči anarchistům a anarchistkám v Česku. Policejní akce nazvaná svými strůjci „Fénix“ byla teatrálně spuštěna razií na konci dubna. V médiích se tehdy mluvilo div ne o rozprášení sítě teroristů. Záhy se ukázalo, že celá kauza má podstatné díry a že tomu všemu předcházelo skoro roční působení dvou policejních agentů provokatérů v anarchopacifistické skupině VAP. Právě její členy se agenti snažili zatáhnout do akce, která spočívala v hození zápalné lahve na vlak s vojenskou technikou. K ničemu takovému sice nedošlo, ale i tak to policii stačilo k vykonstruování případu, zatčení několika anarchistů a jejich držení ve vazbě.

Represe proti radikální opozici není ničím novým, stejně jako nasazování agentů provokatérů, které známe z dřívějších režimů. Pro novodobé anarchistické hnutí v Česku však jde zatím asi o nejrozsáhlejší vykonstruovanou kauzu, které kdy muselo čelit. Při bližším pohledu je evidentní, že se česká politická policie nechává inspirovat nejen v minulosti, ale také v zahraničí. Z toho důvodu přinášíme pohled na policejní metody ve Spojených státech a ve Velké Británii. Britští tajní agenti neváhali navazovat sexuální kontakty s aktivistkami a mít s nimi i děti, stejně jako lhát pod přísahou atd. V USA zas FBI neváhá nabádat mladé nezkušené lidi k různým činům, aby je mohla následně stíhat a pomocí toho diskreditovat a marginalizovat celé hnutí. Podíváme se ale i do Francie, kde se po několika letech rozpadá policií pracně konstruovaný případ tzv. tarnacké skupiny, anarchistů původně obviněných z teroristických útoků na vysokorychlostní železnici TGV.

Pohled do minulosti policejní praxe přináší příběh Dmitrije Borgova, kterého v roce 1911 zřejmě využily represivní složky při likvidaci nepohodlného politika, ministerského předsedy Petra Stolypina. Následuje vtipné vyprávění datované jen o pár let dříve, v němž spisovatel a tehdy aktivní anarchista Jaroslav Hašek popisuje odhalení policejního agenta Alexandra Maška. Přetiskujeme i poučení dřívějších opozičních aktivistů. Je až překvapivé, do jaké míry jsou platná i v dnešní době. To starší je z pera Victora Serge a vychází ze zkušeností s carskou policií. Další pochází od českých disidentů z dob normalizace a jasně vypovídá o tom, že nástupci tehdejší StB měli na co navazovat. V teoretické rovině se pak kontextem represí zabývá „Represivní tolerance“, text Herberta Marcuseho z 60. let.

I některé další texty v tomto čísle mají vztah k tématu represe, kupříkladu reportáže z akcí proti „Fénixu“ a na podporu vězněných kamarádů, jejich dopisy z vězení (v rubrice VAP „Vidíme to jinak“), kauza Ilji Romanova, anarchisty odsouzeného nyní v Rusku k deseti letům žaláře, nebo článek Igora Oliněviče „Gulagy 21. století“ o jeho zkušenostech z běloruských věznic.

Dále v Existenci najdete reflexi vývoje Anarchistické federace v uplynulých pěti letech, a to s ohledem na body anarchistické politiky, které si vytyčila. Nechybí recenze, texty posledních tří čísel nástěnných novin A3 či reportáže z akcí na podporu uprchlíků a proti projevům xenofobie, které se žel v Česku stávají normou.

Berme v potaz, že represe doprovází každé svobodomyslné hnutí. A je na nás, abychom se jí nenechali zlomit, ale naopak se jí dokázali vzepřít.

 

40 stran A4, 40 Kč.

Ke stažení ZDE.

Z zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech:

Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),

Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),

Autonomní sociální centrum Klinika (Jeseniova 60, Praha 3)

Café-bar Chilli (Masarykovo nám. 25, Jihlava),

Klub Futra (Masarykova třída 1000, Orlová),

Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň),

Družstevní kavárna Inkognito (Husova 24, Plzeň ).

Internetové distribuce: xBASTAx, Papagájův hlasatel, Chyba crew, Miruus Levyt

Pro zájemce ze Slovenska doporučujeme objednávat na Kontrashop.sk nebo StraightEdge.sk.

 

Existence 4/2015

This issue of the anarchistic periodical Existence reacts to a repressive wave against anarchists in Bohemia. The police operation called “Phoenix” by its instigators was theatrically launched with a raid at the end of April. It was referred to as a roundup on terrorists in the media. Soon the whole case turned out to have loopholes, having been preceded by two police agents operating in the anarcho-pacifistic group VAP. The agents tried to embroil the group members in an operation during which they were supposed to attack a train with military machinery using Molotov cocktails. Nothing even close actually happened, but still it was enough for the police to trump up a charge, arrest several anarchists and keep them in custody.

Repression against radical opposition is not new, as well as using agents provocateur, which we know from previous regimes. However, for the new-age Czech anarchistic movement it probably is the largest trumped-up case it has had to face so far. On closer inspection, it is apparent that the Czech police seek inspiration both in the past and abroad. That is why we are bringing a look at the police methods in the USA and Great Britain. British secret agents did not hesitate to engage in sexual contacts with activists, have children with them, as well as lie under oath. In the USA FBI encourage young and inexperienced people to take various actions, and prosecute them subsequently, then discredit them and marginalize the whole movement. A look into the history of police practice brings the story of D. Borgov, who was obviously used by the law enforcement authorities for elimination of an inconvenient politician, or a story by J. Hašek from the beginning of the 20th century about uncovering a police agent. We also reprint still relevant advice of former opposition activists, one by dissidents in the 70ies and 80ies, and another one from the 20ies by V. Serge. The study “Repressive Tolerance” by Herbert Marcuse deals with the context of repression on theoretical level.

Some other articles also relate to the topic of repression: coverage on operations against “Phoenix” and to support imprisoned friends, their letters from prison, the case of I. Romanov convicted in Russia, or the article “Gulags of 21st century” by I. Olinevich depicting his experience from Belarussian prisons.

You can also find here reflection on the development of the Anarchistic Federation during the past five years concerning the issues of anarchistic politics it established. Further there are book reviews, texts from the wall newspapers A3, and coverage on events supporting the refugees and events against manifestations of xenophobia which, unfortunately, are becoming standard in the Czech Republic.

Download