Pátek 16/4/2010

22.4 Benefit na MAYDAY

Benefit na May day Festival

Gnu

Sporto

22.4. klub 007 Strahov, od 20.00